فضيل بن مرزوق اغرّ رقاشى رواسى كوفي- ابو عبد الرحمن

متوفاى حدود 160، ثورى و ابن عيينه و ابن معين او را توثيق نموده‏اند و هيثم ابن جميل گويد:
نامبرده از جهة زهد و فضل پيشواى هدايت بوده و مسلم حديث او را در صحيح خود با دقت در سند روايت كرده، و ابن حجر در جلد 2 «تهذيب التهذيب» ص 299 شرح حال او را ثبت نموده؛ حديث او در (مناشده) بلفظ سعيد و عمرو با اسناد صحيح كه رجال آن ثقه هستند خواهد آمد.